Velkommen til årsmøte i Reksta Ungdomslag.

STAD: Rekstakjellaren / Reksta skule

TID: Laurdag 11. mai kl. 16.00

Etter årsmøtet blir det litt grillkos på skuleplassen.

SAKLISTE:

1/24 Opning ved leiar

2/24 Val av ordstyrar

3/24 Val av referent

4/24 Val av to til å skrive under protokoll

5/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

6/24 Årsmelding 2023

7/24 Rekneskap 2023

8/24 Budsjett 2024

9/24 Aktivitetsplan 2024

10/24 Innkomne saker

  • Søknad frå Reksta villsau og Reksta honning om «Gardsutsal» i kjellaren
  • Strategi for miljø og berekraft
  • Utleige av skulehuset til kommersiell / ikkje kommersiell bruk, medlemmar / ikkje medlemmar
  • Frist for å sende inn saker 3. mai

11/24 Val av styre – valnemnda legg fram si innstilling
(årsmøtet vel leiar, elles konstituerar styret seg sjølv):

Dagens styre:
Leiar Johnny Stigedal: ikkje på val

Nestleiar Olav Steimler: på val

Styremedlem (kasserar) Inger Reksten Stigedal: ikkje på val

Styremedlem (skrivar) Anita Øygard: på val

Styremedlem Ingrid Reksten: på val

Varamedlem Ida Nygård Reksten: på val

Varamedlem Åshild Reksten: på val

Dagens revisorar:
Eli Reksten, på val //  Ingebjørg Reksten, ikkje på val

12/24 Val av valnemnd – styret legg fram si innstilling

Dagens valnenmd:
Lars Erik Reksten, på val //  Ingebjørg Reksten, ikkje på val

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 3. mai